AlGEMENE VOORWAARDEN HONDENUITLAATSERVICE 

Artikel 1 – Definities
1.1 Opdrachtnemer; Huisdierenservice Almere, gevestigd Pastelstraat 11 te Almere;
1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en);
1.3 Opdracht; het uitlaten of verzorgen van de hond(en);
1.4 Hond(en); honden van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek van toepassing;
2.2 Loopse teven en honden die nog geen 6 maanden oud zijn, kunnen niet meegaan met de groepswandeling van minimaal 1 uur.
2.3 Mocht er een dekking plaatsvinden zonder dat Huisdierenservice Almere van de loopsheid op de hoogte gebracht is, dan zijn de risico’s voor de eigenaar van de loopse teef;
2.4 De honden dienen de basiscommando’s te kennen en sociaal te zijn;
2.5 Er wordt altijd eerst een intakegesprek gehouden door opdrachtgever om te bepalen of de hond geschikt is om met de hondenuitlaatservice mee te kunnen;
2.6 Uw gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken zonder toestemming. Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de sleutels. Deze worden niet gelabeld met naam en adresgegevens, zodat ze niet naar uw huis kunnen worden herleid;

Artikel 3 - Rechten en plichten opdrachtnemer
3.1 Huisdierenservice Almere is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt;
3.2 Huisdierenservice Almere is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Huisdierenservice Almere is door ondertekening van de overeenkomst, gemachtigd om de hond uit te laten;
3.3 Huisdierenservice Almere laat de hond(en) in groepsverband ongeveer 1 uur uit, individuele wandelingen duren ongeveer 15 minuten;
3.4 Huisdierenservice Almere behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren, indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband;
3.5 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) Huisdierenservice Almere niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, zal Huisdierenservice Almere opdrachtgever hiervan - zo spoedig als mogelijk is - in kennis stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Huisdierenservice Almere;
3.6 Huisdierenservice Almere heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen / wandelingen te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind e.d.;
3.7 Huisdierenservice Almere dient het vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren;
3.8 Huisdierenservice Almere houdt u op de hoogte van het gedrag en de gezondheid van uw hond;
3.9 Huisdierenservice Almere heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst;

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever (eigenaar van de hond) geeft Huisdierenservice Almere toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden;
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de benodigde entingen (incl. kennelhoest) ontvangt;
4.3 Opdrachtgever machtigt Huisdierenservice Almere, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Huisdierenservice Almere dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, ter
beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;

Artikel 5 – Aansprakelijkheidstelling
5.1 De hond dient opgenomen te zijn in de WA-verzekering van opdrachtgever/eigenaar;
5.2 Huisdierenservice Almere is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Huisdierenservice Almere aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;
5.3 Huisdierenservice Almere is niet aansprakelijk voor schade en/of verwondingen en/of ziektes al dan niet opgelopen tijdens een wandeling;
5.4 De opdrachtgever geeft toestemming dat de hond tijdens de wandeling losloopt, en aanvaart hierbij de bijkomende risico’s;
5.5 Huisdierenservice Almere is niet verantwoordelijk voor het weglopen van uw hond. Mocht dit toch gebeuren, dan zal Huisdierenservice Almere alles in werk stellen om uw hond weer terug te vinden (tevens krijgt de hond een penning met contactgegevens, van Huisdierenservice Almere om);
5.6 Eigenaar van de hond accepteert dat de hond na de wandeling vies/nat kan zijn, Huisdierenservice Almere is niet aansprakelijk voor verdere gevolgen hiervan, Huisdierenservice Almere levert de hond handdoek-droog thuis af;
5.7 Huisdierenservice Almere heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden;

Artikel 6 – Betalingen
6.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief BTW;
6.2 De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer, dient binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn, niet gebruikte strippen van een strippenkaart worden niet gerestitueerd (met uitzondering in geval van overlijden van de hond);
6.3 Gemaakt afspraken kunnen tot 24 uur voor de wandeling kosteloos worden afgezegd. Gebeurt dit binnen de laatste 24 uur dan zal de uitlaat gewoon doorberekend worden;
6.4 Indien de betaling binnen 30 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 60 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 90 dagen niet ontvangen is door HDS Almere, zal de vordering uit handen gegevens worden aan een incassobureau;